W świecie VUCA, który stawia cały świat biznesu przed licznymi wyzwaniami, rozwój osobisty oraz umiejętność przewidywania i adaptacji stał się kluczowym czynnikiem sukcesu.

Dotychczasowe modele zarządzania skupiały się przede wszystkim na aspektach operacyjnych, natomiast złożoność dzisiejszej rzeczywistości wymusza nowe podejście.

Coraz więcej firm mówi wprost o tym, że umiejętności techniczne same w sobie nie są wystarczające, a inwestowanie w rozwój osobisty i kompetencje miękkie jest niezbędnym elementem do długoterminowego przetrwania na dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym rynku.

Przez ostatnie lata można zaobserwować wzrost świadomości firm na temat kluczowej roli coachingu, w szczególności systemowego jako efektywnego narzędzia wspierającego nie tylko jednostki, ale również całe zespoły i organizację. 

Coaching systemowy jako katalizator zmiany 

Coaching systemowy w kontekście organizacji (coaching  organizacyjny) to aspekt coachingu, który koncentruje się na ujawnianiu relacji, zrozumieniu wzajemnych oddziaływań i dynamikę wewnątrz systemu organizacyjnego. Odchodzi się od koncentracji na jednostce, na rzecz zbadania całego systemu i jego poszczególnych elementów, tj. struktura firmy, kultura organizacyjna, styl komunikacyjny oraz jak już wcześniej wspomniano relacje między ludźmi. Zmiany zainicjowane w systemie, mogą pozwolić na dokonanie trwałych i głębokich transformacji.

Zadaniem coacha jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której klient może spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy, zrozumieć wzorce działania i znaleźć optymalne rozwiązanie.

W trakcie coachingu systemowego, analizujemy środowisko, w którym Klient działa. Dla lidera może to oznaczać przyjrzenie się relacjom ze swoimi pracownikami, swojemu sposobie komunikacji z nimi, ich wzajemnym relacjom oraz jak wygląda interakcja zespołu z innymi działami w organizacji. Klient ma okazję zastanowić się również jakie ma potrzeby, jakie są jego mocne strony i obszary do rozwoju. To umożliwia liderowi lepsze zrozumienie swojej roli w systemie i identyfikację obszarów, w których być może warto wdrożyć zmiany. Tak samo lider ma okazję zastanowić się jakie są potrzeby i talenty poszczególnych członków swojego zespołu oraz gdzie są w drodze do realizacji swoich celów bądź cofając się jeszcze o krok – dokąd w ogóle zmierzają jego pracownicy w swojej karierze. 

Rozpoznawanie i pokonywanie przeszkód w procesie coachingu systemowego.

W coachingu systemowym odkrywa się również potencjalne przeszkody, które mogą stanąć na drodze do osiągnięcia celów. Mogą to być różne wyzwania, takie jak konflikty w zespole, brak klarownej komunikacji czy trudności w realizacji obecnych obowiązków. Coach pomaga w rozeznaniu, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów, aby następnie przybliżyć Klienta do wypracowania skutecznej strategii ich przezwyciężania

W trakcie sesji coachingu systemowego, wypracowane rozwiązania mogą dotyczyć różnych obszarów. Może to być przykładowo zmiana pewnych zachowań w obecnym stylu przywódczym, aby lepiej zrozumieć i wspierać potrzeby zespołu. Może to także dotyczyć zmiany sposobu komunikacji, aby skuteczniej przekazywać informacje i wzmacniać relacje w zespole. Innym możliwym obszarem do rozwoju może być zmiana postawy i samego podejścia do różnorodnych sytuacji i rozwiązywania problemów, aby lider mógł bardziej efektywnie i wspierająco reagować na wyzwania w środowisku biznesowym.

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w coachingu systemowym są ustawienia systemowe, zwane również konstelacjami. W naszej praktyce biznesowej korzystamy z ustawień na figurkach. Pracując z tą metodą, Klientowi jest znacznie łatwiej oddalić się od bezpośredniej rzeczywistości i spojrzeć na swoją sytuację czy sytuację swoich pracowników z inne perspektywy. Dzięki temu Klient może efektywniej zidentyfikować korzyści, które mogą wyniknąć z wdrożenia ewentualnych zmian, a także precyzyjniej przewidzieć potencjalne wyzwania i możliwe konsekwencje.

Podsumowując, coaching systemowy, a w szczególności technika ustawień systemowych  umożliwia pozyskanie nowego spojrzenia na różne sytuacje biznesowe, umożliwiając trafniejsze identyfikowanie korzyści, ryzyk i potencjalnych rezultatów zmian, co stanowi klucz do efektywnego planowania strategicznego i  rozwoju przyszłościowego organizacji.